Viktig å stimulere til skolesykling

Sykkelopplæring inngår i kompetansemålene i læreplanen i faget Kroppsøving. Eleven skal kunne følge trafikkregler for fotgjengere og syklister etter 4. trinn og skal kunne praktisere trygg bruk av sykkel som fremkomstmiddel etter 7. trinn. Som mor kontaktet jeg en Osloskole om manglende praktisering av disse kompetansemålene,og fikk beskjed om at dette ikke praktiseres der fordi skolen ikke har
tradisjon for det. Jeg vet at andre skoler begrunner manglende trafikkopplæring i tråd med kompetansemålene med for eksempel manglende sykkelparkering og manglende behov fordi majoriteten av elevene bor i nærmiljøet.
Regelverket praktiserer ulikt blant Oslos skoler. Noen skoler oppfyller kravene i tråd med kompetansemålene og har nok sykkelparkeringer, men allikevel er det få prosent av elevene som sykler til skolen. Men så finnes det skoler som oppfyller kompetansemålene, men som ikke tillater skolesykling på grunn av manglende sykkelplasser. Og så er det skoler som i det hele tatt IKKE sørger for opplæring og som i tillegg forbyr skolesykling. Juridisk sett har imidlertid ikke skolen grunnlag for å nekte skolesykling.
Arbeiderpartiets forslag om at Oslo kommune bedre skal legge til rette for skolesykling ble nylig nedstemt i Oslo bystyre.
Jeg lurer på om byrådspartiene er klare over hvor ulikt dette praktiseres i Osloskolen, og hva de vil gjøre med det, siden de ikke støtter våre forslag. Byrådet mener utfordringene skal løses i samarbeid med skolen, foreldre og eleven. Det er for så vidt riktig, men det er ikke nok. Foreldre og elevrådet kan ta opp sykling til skolen på foreldremøtene og med skolen, men det er ikke alle foreldre eller elever som er orientert i det som er nedfelt i regelverket.
Og det er heller ikke alle skoler som gjennomfører sykkelopplæringen. Å legge alt ansvaret til skoleledelsen og foreldre er helt feil. Det er politisk ansvar og det handler om bedre tilrettelegging slik at flere kan sykle og bevisstgjøring slik at barna lærer det de skal lære.
Mitt poeng er at det er viktig at sykkelopplæringen på skolene gjennomføres slik at eleven får den trafikk-kunnskapen som trengs i tillegg til at det tilrettelegges bedre, for eksempel med sykkelstativer. Dette kan stimulere og motivere både foreldre og eleven til mer sykling.
Et annet syn i saken er trygghet. Biltrafikken er farlig og uoversiktlig. Det kjøres høyt tempo i nærområdene. Flere biler parkeres rundt skolene. Fjorårets reiseundersøkelse viser at fra 13-17 åringer sykler mindre enn før. Befolkningen blir mer overvektige. Oslo vokser og kveles av biltrafikk og forurensing. Når alle disse faktene ligger til grunn, skulle jeg ønske at byrådspartiene endrer synet sitt og vedkjente at å byrådet har et ansvar for at Oslo kommune stimulerer til sykling.

Innlegget ble først publisert i Debatt, Dagsavis