Gjennomslag for forslag om foreldreveiledningsprogram                     

Ubah Aden fra Arbeiderpartiet fikk gjennomslag i bystyret for sitt forslag om økt rekruttering til foreldreveiledningsprogrammet ICDP. – Arbeiderpartiets hensikt med å fremme dette er å styrke foreldrenes omsorgskunnskap og kompetanse slik at de blir trygge på sin foreldrerolle noe som igjen vil være positivt for ungdommen, sier Aden.  

Ubah Adens innlegg i bystyret:

 Det å være foreldre i et multikulturelt samfunn som Norge, innebærer at en stadig kommer opp i nye situasjoner og utfordringer. Erfaringene tilsier at konflikt mellom barn og foreldre ofte oppstår i tenårene når ungdommen ønsker å selvstendiggjøre seg, mens foreldre oppfatter dette som ulydighet og som en trussel mot deres foreldreautonomi. Ved å styrke samspill mellom foreldre og barn kan vi forebygge negative utviklingstrekk.
Selv om mange innser at de har behov for kunnskap om flerkulturell oppdragelse, har utfordringen vært rekruttering. Programmet ICDP tilbys i på et tidspunkt som kan være vanskelig å få til, men hvis dette implementeres som en del av voksenopplæringen og introduksjonsprogrammet, vil det føre til at foreldre får mulighet til å delta.
Oslo kommune har en mulighet til å være en foregangskommune når det gjelder å øke foreldrenes kompetanse i sin rolle som omsorgsgiver. Mange foreldre søker om hjelp og råd for å få til et bedre forhold til sine ungdommer og det er et godt tegn. Arbeiderpartiet er glade for at vi får full tilslutning til forslaget vårt.

Det som ble vedtatt i bystyret var:

 1) Byrådet bes orientere bystyret om arbeidet med å øke rekrutteringen til foreldreveiledningsprogrammet ICDP.
 2) Byrådet bes vurdere om det er hensiktsmessig å integrere foreldreveiledningsprogrammet ICDP i Introduksjonsprogrammet eller andre ordninger, og bes orientere bystyret om vurderingene.