Arbeidslinja bør bestå, men kompetansekrav og fordommer står i veien.

Nylig tok Oslo Arbeiderpartis ordførerkandidat Rina Mariann Hansen til ordet for å heve minimumssatsene for trygd til et nivå det er mulig å leve av. Det støtter jeg. Hansen mente også at arbeidslinja er et fryktelig begrep. Der er vi ikke enige, men jeg mener arbeidslinja i større grad dreier seg om to barrierer vi må snakke mer om, som stiller ulike krav til politisk tilnærming.
Den første barrieren handler om kompetansekrav. Personer med lav eller ingen utdanning ekskluderes fra arbeidsmarkedet på grunn av høye krav i mange stillinger. De er motiverte for å jobbe, de er friske og ønsker å være økonomisk uavhengige som alle andre. Likevel er kvalifikasjonene som arbeidsmarkedet etterspør ikke forenelige med deres kompetanse. Arbeidslinjen er bærebjelken for å lykkes med integrering. Men mange med lavere utdanning blir ufrivillig trygdemottakere på grunn av arbeidsmarkedet. Dette er ikke i tråd med integreringspolitikkens mål.
En god illustrasjon på denne skjevheten er min mors og hennes lillesøsters to ulike integreringsreiser i henholdsvis Norge og Minnesota i USA. Begge var gründere i Somalia med lite skolegang og drev kles- og matbutikker. De kom til Norge og USA på omtrent samme tidspunkt. Forventningen til min mor her i Norge var at siden hun var en godt voksen dame og nærmest analfabet, var det lite å hente. Her begynte integreringssvikten. Fra dag én etter bosetting fikk hun utlevert et utfylt søknadskjema om stønad for seks måneder av gangen. Hun måtte bare huske å skrive dato og signere ved slutten av hver måned. De markerte til og med hvor hun skulle gjøre det.
Min mor begynte på norskkurs uten tilbud om morsmålsopplæring eller oppfølging av språkpraksis. Etter to år med mislykket norskkurs startet kvalifiseringstiltakene som også ga samme resultater. Mislykket. I begynnelsen var det inspirerende å se hvor mye mor jobbet for å lære språket uten de riktige verktøyene. Hun var motivert, og vi forsøkte å hjelpe henne. Hun pugget og memorerte ord og øvde på å skrive, men glemte dagen etter. Hun strøk gjentatte ganger på norskprøver. Det var frustrerende å se. Godt voksne mennesker lærer språket bedre i kontakt med andre. Jeg tenker i dag at språkopplæring ved skolebenken ikke nødvendigvis er den beste løsningen. Det er heller ikke usannsynlig at mor, i likhet med meg, har lærevansker. Å være i arbeid sikrer ikke bare den enkeltes økonomiske situasjon, men kan bidra positivt for mennesker med krigstraumer. I dag er mamma uføretrygdet, mens hennes lillesøster opprettholdt samme status som hun hadde før krigen og eier og driver flere butikker i dag.
Den andre barrieren handler om fordommer. Vi vet at unge mennesker som har utdannet seg i Norge likevel har utfordringer med å få jobb på grunn av hudfarge, bekledning eller «rart navn». Når det norske arbeidsmarkedet viser seg å ikke være like enkelt, begynner de å søke jobb i andre land. Det er mennesker med studielån å betale, hus å kjøpe og familie å stifte. De er flerspråklige, flerkulturelle og har mye kompetanse. Dette taper det norske samfunnet på. Etterspørselen etter arbeidskraft i Norge vil trolig bli større framover, og særlig innenfor enkelte sektorer. Vi har ikke råd til å miste denne arbeidskraften.
For å opprettholde og finansiere en bærekraftig velferdsstat kreves det høy sysselsetting av oss alle, både faglærte og ufaglærte, og vi er nødt til å fjerne alle unødvendige barrierer. Arbeidslinjen skal stå, men det kreves strukturell endring og en nyansering av begrepet. Jeg håper Arbeiderpartiet nå baner veien for det. Vi trenger også at institusjonene innen høyere utdanning bidrar som gode brobyggere for sine studenter mellom overgangen fra utdanning til arbeid.
Den viktigste brikken for å løse disse utfordringen knyttet til arbeidslinjen er arbeidslivsorganisasjonene. De må på banen i større grad. Jeg håper arbeidslivsorganisasjonene øker sin mangfoldskompetanse og blir en del av debatten.

Innlegget var først publisert i Dagsavisen – både på nett og mordagens e-avis:- https://www.dagsavisen.no/debatt/2023/05/02/arbeidslinja-bor-besta-men-kompetansekrav-og-fordommer-star-i-veien/